Περιγραφή

Θεωρία: Προγραμματιστικές και Αλγοριθμικές τεχνικές σε σύγχρονες πλατφόρμες υπολογισμού (Java και .NET). Είσοδος/Έξοδος, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, προγραμματισμός νημάτων (threads), συγχρονισμός, επικοινωνίες και δίκτυα, Remote Method Invocation (RMI), κατανεμημένοι υπολογισμοί. Υπολογισιμότητα, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου, NP-Complete προβλήματα. Ευριστικές Μέθοδοι προηγμένες Αλγοριθμικές Τεχνικές, Αλγόριθμοι Προσέγγισης, Τεχνικές γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού, Πιθανοθεωρητικές Τεχνικές, Συνδυαστικές Τεχνικές, Στρογγυλοποίηση.

Εργαστήριο: Αντικειμενοστραφείς προγραμματιστικές τεχνικές (κλάσεις, interfaces, delegates, object persistence, RMI). Υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

Συνεπικουρούν στις Εργαστηριακές Ασκήσεις : Αλή Σεβήλ, Αντώνιος Δελιάς Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ στο 8ο εξάμηνο


Ημερομηνία Εξέτασης Εξετ. Σεπτεμβρίου: Τετάρτη, 05/10/2005 στις 18:00 στην αίθουσα Β1

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Εξέτασης Ιουνίου


ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Ως ημερομηνία εξέτασης ορίζεται το Σάββατο 18-06-2005 στις 09:00 σε αίθουσα του κτιρίου ΙΙΙ (ενδεικτικά B1).

Η απόφαση πάρθηκε μετά τη ρητή επιβεβαίωση φοιτητή του μαθήματος ότι υπάρχει συναίνεση ΟΛΩΝ των φοιτητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση για τη νέα ημερομηνία.

Poll για τη πιθανή μεταβολή της ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος

Έχει τεθεί το ζήτημα μεταβολής της ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος. Σχετικό θέμα και σφυγμομέτρηση / ψηφοφορία έχουν ανακοινωθεί στο forum του εργαστηρίου. Διευκρινίζεται ότι το ενδεχόμενο μεταβολής της ημερομηνίας εξέτασης θα εξεταστεί σοβαρά μόνο εάν το αίτημα είναι καθολικό και υπάρχει συναίνεση για την νέα ημερομηνία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η ημερομηνία θα παραμείνει ως έχει.


Ανακοίνωση 2ης και 3ης Εργασίας

Το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο

FORUM του Εργαστηρίου