Θα πραγματοποιηθούν 3 εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου.

Οι εργασίες θα γίνουν σε ομάδες των 2 έως 3 ατόμων.

Εργασία 1 - Ημερομηνία Παράδοσης 04-04-2005, Ώρα 15:00: OK

Εργασία 2 - Ημερομηνία Παράδοσης 16-05-2005, Ώρα 15:00

Σκελετός της Εργασίας 2: Ergasia2.zip

Εργασία 3 - Ημερομηνία Παράδοσης 30-05-2005, Ώρα 15:00

Σκελετός της Εργασίας 3: Ergasia3.zip

Η εργασία αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της εργασίας 2 και επομένως ο σκελετός είναι ένα άδειο project.