Περιγραφή

Θεωρία: Προγραμματιστικές και Αλγοριθμικές τεχνικές σε σύγχρονες πλατφόρμες υπολογισμού (Java και .NET). Είσοδος/Έξοδος, προσπέλαση Βάσεων Δεδομένων, προγραμματισμός νημάτων (threads), συγχρονισμός, επικοινωνίες και δίκτυα, Remote Method Invocation (RMI), κατανεμημένοι υπολογισμοί. Υπολογισιμότητα, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Αλγόριθμοι πολυωνυμικού χρόνου, NP-Complete προβλήματα. Ευριστικές Μέθοδοι προηγμένες Αλγοριθμικές Τεχνικές, Αλγόριθμοι Προσέγγισης, Τεχνικές γραμμικού και ακεραίου προγραμματισμού, Πιθανοθεωρητικές Τεχνικές, Συνδυαστικές Τεχνικές, Στρογγυλοποίηση.

Εργαστήριο: Αντικειμενοστρεφείς προγραμματιστικές τεχνικές (κλάσεις, interfaces, delegates, object persistence, RMI). Υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα προγραμματισμού.

Συνεπικουρούν στις Εργαστηριακές Ασκήσεις : Αλή Σεβήλ, Αντώνιος Δελιάς Υποψήφιοι Διδάκτορες


Ανακοινώθηκε η βαθμολογία Φεβρουαρίου 2006

Παράδοση/Παρουσίαση εργασίας: Την Παρασκευή 20-01-2006 θα πρέπει να έχετε έτοιμα, λειτουργικά projects με την εργασία σας. Επειδή δεν επιτρέπεται η ελεύθερη στον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσουμε για τις παρουσιάσεις μπορείτε να μου στείλετε τις εργασίες με e-mail πριν την παρουσίαση ή να έρθετε πριν το μάθημα στις 09:00 στο Υπολογιστικό Κέντρο για να τις εγκαταστήσουμε.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο

Συμπληρωματικές Σημειώσεις