Περιγραφή

Θεωρία:Ασφάλεια Υπολογιστών. Ευάλωτα Σημεία και Σχεδιασμός Ασφαλών Συστημάτων. Επιθέσεις Hacker, Cracker. Κατηγορίες Ιών. Χειρισμός μη-ασφαλούς Κώδικα. Ασφάλεια και Διαδίκτυο. Προστασία με Υποστήριξη από το Υλικό (Hardware). Ανίχνευση Επιθέσεων ή/και Εισβολών. Βασικές έννοιες κρυπτογραφίας και κρυπτανάλυσης. Συμμετρικοί Αλγόριθμοι Κρυπτογραφίας και Αλγόριθμοι Δημοσίου Κλειδιού. Ορθότητα και ασφάλεια των αλγορίθμων. Ψηφιακές Υπογραφές. Πιστοποιητικά (Certificates). Προηγμένα πρωτόκολλα. Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.
Εργαστήριο: Ασκήσεις με το εκπαιδευτικό εργαλείο Cryptool. Υλοποίηση ασφαλών πρωτοκόλλων σε περιβάλλον Java.

Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο προσφέρει ο υποψήφιος διδάκτορας Φώτης Ναλμπάντης

Διδάσκεται στο 9ο Εξάμηνο


Ανακοινώθηκε η πρόχειρη βαθμολογία

Αναρτήθηκαν οι πρόχειρες διαφάνειες των διαλέξεων του μαθήματος

Ανακοινώθηκε η εργασία 2

Ανακοινώθηκαν οι αναθέσεις για την εργασία 2

Ανακοινώθηκε η εργασία 1

Το βιβλίο του μαθήματος είναι διαθέσιμο.