Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίστηκε με τον ακόλουθο τρόπο:

Πρόχειρη βαθμολογία Φεβρουαρίου 2009