Η Ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Προηγμένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων  
Αναδυόμενες Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων (Emerging Technologies)  
Ερευνητικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων