ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (θα ενημερωθεί)

Υλικό για το εργαστήριο

Σημειώσεις από το εργαστήριο v1.0

Αρχεία για το διαγωνισμό

A/A
Όνομα
Eclipse project

Οδηγίες

Φροντιστήριο/Εργαστήριο
1
DSAlgLab01 DSAlgLab01   Java/Eclipse, Α μέρος
2
DSAlgLab02 DSAlgLab02   Java/Eclipse, Β μέρος
3
DSAlgLab06 DSAlgLab06 Graph for BFS and DFS Java/Eclipse, Β μέρος
4
DSAlgLab07 DSAlgLab07 DSAlgLab07.pdf Java/Eclipse, Β μέρος
5
FacilityGame

FacilityGame v0.26
(updated 26/01/2012)

Βλέπε αρχείο readme μέσα στο Eclipse project. Για την Εξέταση Εργαστήριου
6
FacilityGame

FacilityGame v0.42
(updated 06/02/2012)

Βλέπε τα αρχεία readme και release notes μέσα στο Eclipse project. Για το διαγωνισμό FacilityGame
    FacilityGame v0.44
(updated 12/02/2012)

Είναι συμβατό με τη v0.42 και απλά τυπώνει επιπλέον μηνύματα όταν αργεί η εκτέλεση του κώδικα των παικτών. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο για μεγάλα n ή αν κολλήσει κάποιος παίκτης.

Δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να μείνετε στη v0.42. Από την άλλη πλευρά, για όσους επιλέξετε τη v0.44, οι FPlayers της v0.42 μπορούν να μεταφερθούν κατευθείαν στη v0.44.

Για το διαγωνισμό FacilityGame

Εξέταση Εργαστηρίου


Ενδεικτικά εργαστήρια

1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7