ΑΞΕΙΔ

ΑΞΕΙΔ – Αποτίμηση της Αξιοπιστίας Ειδήσεων σε Κοινωνικά Δίκτυα Επιρροής (Assessment of News Reliability in Social Networks of Influence), δράση ΕΔΒΜ34

Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου στον σύγχρονο κόσμο δημιουργεί νέες διόδους ανταλλαγής πληροφοριών και ειδήσεων μεταξύ των χρηστών του. Καθιερωμένα Μ.Μ.Ε., ειδησεογραφικές οργανώσεις καθώς και πλήθος ιδιωτών έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονα μέσα που τους επιτρέπουν την διάδοση ειδήσεων και απόψεων σε ένα ευρύτατο κοινό ενώ κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να ενημερώνεται άμεσα από οποιαδήποτε πηγή του κόσμου για τα τεκταινόμενα. Η διαμόρφωση της κοινής γνώμης έχει αποκτήσει νέα διάσταση καθώς ο όγκος των νέων ειδήσεων και η ταχύτητα διάδοσής τους αλλάζουν τους κανόνες λειτουργίας που έχουν εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, τα νέα βήματα διάδοσης ειδήσεων και απόψεων δεν στερούνται μειονεκτημάτων και κινδύνων. Η έλλειψη μηχανισμών ταυτοποίησης των ατόμων που δημοσιεύουν τις απόψεις τους επιτρέπει την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων. Επιπλέον, η ανάγκη των επίσημων Μ.Μ.Ε. για αύξηση της επισκεψιμότητας των διαδικτυακών τόπων τους, και κατά συνέπεια των εσόδων τους, οδηγεί συχνά στη δημοσίευση άρθρων με πηχυαίους και προκλητικούς τίτλους αμφιβόλου εγκυρότητας με σκοπό τον εντυπωσιασμό των αναγνωστών θέτοντας, έτσι, υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητάς τους. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η ανεμπόδιστη διάδοση ειδήσεων συμβάλλει στην διαμόρφωση πιο εμπεριστατωμένης και εγκυρότερης κοινής γνώμης, ωστόσο τα συχνά φαινόμενα ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων επιβάλλουν την περαιτέρω έρευνα του συγκεκριμένου ισχυρισμού.

Αρχικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η σαφής διατύπωση των εννοιών της αντικειμενικότητας (bias) και της εγκυρότητας (credibility) καθώς και η αποτίμησή τους με αριθμητικούς όρους σε έναν γράφημα διάδοσης ειδήσεων του διαδικτύου. Τα δεδομένα της έρευνάς μας θα προέρχονται από ένα δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και διάδοσης απόψεων. Για την ανάλυση των δεδομένων και τους κανόνες καθορισμού του γραφήματος διάδοσης θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι αλγόριθμοι από το πεδίο της θεωρίας γραφημάτων ενώ για την μελέτη και τον υπολογισμό των εννοιών της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας θα εφαρμοστούν διαδεδομένες τεχνικές κατάταξη κόμβων και τεχνικές από τη δυναμική απόψεων.

Δευτερεύοντας στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών του γραφήματος διάδοσης ειδήσεων που σχετίζονται με τις ορισθείσες έννοιες της αντικειμενικότητας και της εγκυρότητας. Η σύγχρονη έρευνα έχει ορίσει την έννοια της σοφίας του πλήθους (wisdom of crowds) και έχει εντοπίσει τα δομικά χαρακτηριστικά της σε ένα γράφημα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η έρευνά μας θα εξετάσει τα δομικά χαρακτηριστικά σε γραφήματα όπου εμφανίζονται φαινόμενα έλλειψης αντικειμενικότητα και εγκυρότητας. Με τη χρήση αλγορίθμων από το πεδίο της θεωρίας παιγνίων και του ελέγχου μοντέλων (model checking) θα μελετηθούν χαρακτηριστικά του γραφήματος όπως η αντοχή της δομής του σε πιθανές στρατηγικές που θα επιχειρούσαν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση κοινής γνώμης.

Η καινοτομία της έρευνάς μας βασίζεται στη χρήση σύγχρονων αλγορίθμων και εννοιών για την μελέτη της ενημέρωσης και, συγκεκριμένα, της ποιότητας των ειδήσεων. Με την έρευνά μας θα προσαρμόσουμε πρόσφατες έννοιες σε μια μελέτη περίπτωσης ενός δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης εστιάζοντας στον ελληνικό χώρο ενημέρωσης και με τη χρήση αλγορίθμων από διαφορετικά επιστημονικά πεδία θα αποτιμήσουμε σύνθετα χαρακτηριστικά του. Η έρευνά μας θα βασιστεί σε δημόσια δεδομένα και θα μελετήσει γραφοθεωρητικά σύνθετες έννοιες όπως η αντικειμενικότητα στο σύγχρονο ειδησεογραφικό τοπίο.

Δημοσιεύσεις

  • @article{STAMATELATOS2020102172, title = {Revealing the political affinity of online entities through their Twitter followers}, journal = {Information Processing & Management}, volume = {57}, number = {2}, pages = {102172}, year = {2020}, issn = {0306-4573}, doi = {https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102172}, url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306457319305023}, author = {Giorgos Stamatelatos and Sotirios Gyftopoulos and George Drosatos and Pavlos S. Efraimidis}, keywords = {Social network analysis, Twitter followers, News media, Political affinity} }
  • @inproceedings{Briola:2018, author = {Briola, Helen and Drosatos, George and Stamatelatos, Giorgos and Gyftopoulos, Sotirios and Efraimidis, Pavlos S.}, title = {Privacy Leakages about Political Beliefs through Analysis of Twitter Followers}, booktitle = {Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2018)}, year = {2018}, isbn = {978-1-4503-6610-6/18/11}, location = {Athens, Greece}, pages = {1--6}, numpages = {6}, doi = {10.1145/3291533.3291557}, publisher = {ACM}, address = {New York, NY, USA}, keywords = {Social network analysis, Privacy leakages, Political beliefs, Twitter followers} }
  • @inproceedings{stamatelatos2018deriving, title={Deriving the Political Affinity of Twitter Users from Their Followers}, author={Stamatelatos, Giorgos and Gyftopoulos, Sotirios and Drosatos, George and Efraimidis, Pavlos S}, booktitle={Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Social Computing}, doi = {10.1109/BDCloud.2018.00173}, year={2018}, organization={IEEE} }